闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋 

出自唐代诗人 的《滕王阁序

全诗赏析

  豫章故郡,洪都新府。
星分翼轸,地接衡庐。
襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越。
物华天宝,龙光射牛斗之墟;
人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻。
雄州雾列,俊采星驰。
台隍枕夷夏之交,宾主尽东南之美。
都督阎公之雅望,棨戟遥临;
宇文新州之懿范,襜帷暂驻。
十旬休假,胜友如云;
千里逢迎,高朋满座。
腾蛟起凤,孟学士之词宗;
紫电青霜,王将军之武库。
家君作宰,路出名区;
童子何知,躬逢胜饯。
(豫章故郡 一作:南昌故郡)
时维九月,序属三秋。
潦水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫。
俨骖騑于上路,访风景于崇阿。
临帝子之长洲,得仙人之旧馆。
层峦耸翠,上出重霄;
飞阁流丹,下临无地。
鹤汀凫渚,穷岛屿之萦回;
桂殿兰宫,即冈峦之体势。
(层峦  一作:层台;
即冈 一作:列冈;
天人 一作:仙人)
披绣闼,俯雕甍,山原旷其盈视,川泽纡其骇瞩。
闾阎扑地,钟鸣鼎食之家;
舸舰迷津,青雀黄龙之舳。
云销雨霁,彩彻区明。
落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。
渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨,雁阵惊寒,声断衡阳之浦。
(轴 通:舳;
迷津 一作:弥津;
云销雨霁,彩彻区明 一作:虹销雨霁,彩彻云衢)
遥襟甫畅,逸兴遄飞。
爽籁发而清风生,纤歌凝而白云遏。
睢园绿竹,气凌彭泽之樽;
邺水朱华,光照临川之笔。
四美具,二难并。
穷睇眄于中天,极娱游于暇日。
天高地迥,觉宇宙之无穷;
兴尽悲来,识盈虚之有数。
望长安于日下,目吴会于云间。
地势极而南溟深,天柱高而北辰远。
关山难越,谁悲失路之人;
萍水相逢,尽是他乡之客。
怀帝阍而不见,奉宣室以何年?
(遥襟甫畅 一作:遥吟俯畅)
嗟乎!时运不齐,命途多舛。
冯唐易老,李广难封。
屈贾谊于长沙,非无圣主;
窜梁鸿于海曲,岂乏明时?
所赖君子见机,达人知命。
老当益壮,宁移白首之心?
穷且益坚,不坠青云之志。
酌贪泉而觉爽,处涸辙以犹欢。
北海虽赊,扶摇可接;
东隅已逝,桑榆非晚。
孟尝高洁,空余报国之情;
阮籍猖狂,岂效穷途之哭!(见机 一作:安贫)
勃,三尺微命,一介书生。
无路请缨,等终军之弱冠;
有怀投笔,慕宗悫之长风。
舍簪笏于百龄,奉晨昏于万里。
非谢家之宝树,接孟氏之芳邻。
他日趋庭,叨陪鲤对;
今兹捧袂,喜托龙门。
杨意不逢,抚凌云而自惜;
钟期既遇,奏流水以何惭?

呜乎!胜地不常,盛筵难再;
兰亭已矣,梓泽丘墟。
临别赠言,幸承恩于伟饯;
登高作赋,是所望于群公。
敢竭鄙怀,恭疏短引;
一言均赋,四韵俱成。
请洒潘江,各倾陆海云尔:
滕王高阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞。

画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨。

闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋

阁中帝子今何在?
槛外长江空自流。

拼音解读

  yù zhāng gù jun4 ,hóng dōu xīn fǔ 。
xīng fèn yì zhěn ,dì jiē héng lú 。
jīn sān jiāng ér dài wǔ hú ,kòng mán jīng ér yǐn ōu yuè 。
wù huá tiān bǎo ,lóng guāng shè niú dòu zhī xū ;
rén jié dì líng ,xú rú xià chén fān zhī tà 。
xióng zhōu wù liè ,jun4 cǎi xīng chí 。
tái huáng zhěn yí xià zhī jiāo ,bīn zhǔ jìn dōng nán zhī měi 。
dōu dū yán gōng zhī yǎ wàng ,qǐ jǐ yáo lín ;
yǔ wén xīn zhōu zhī yì fàn ,chān wéi zàn zhù 。
shí xún xiū jiǎ ,shèng yǒu rú yún ;
qiān lǐ féng yíng ,gāo péng mǎn zuò 。
téng jiāo qǐ fèng ,mèng xué shì zhī cí zōng ;
zǐ diàn qīng shuāng ,wáng jiāng jun1 zhī wǔ kù 。
jiā jun1 zuò zǎi ,lù chū míng qū ;
tóng zǐ hé zhī ,gōng féng shèng jiàn 。
(yù zhāng gù jun4 yī zuò :nán chāng gù jun4 )
shí wéi jiǔ yuè ,xù shǔ sān qiū 。
liáo shuǐ jìn ér hán tán qīng ,yān guāng níng ér mù shān zǐ 。
yǎn cān fēi yú shàng lù ,fǎng fēng jǐng yú chóng ā 。
lín dì zǐ zhī zhǎng zhōu ,dé xiān rén zhī jiù guǎn 。
céng luán sǒng cuì ,shàng chū zhòng xiāo ;
fēi gé liú dān ,xià lín wú dì 。
hè tīng fú zhǔ ,qióng dǎo yǔ zhī yíng huí ;
guì diàn lán gōng ,jí gāng luán zhī tǐ shì 。
(céng luán   yī zuò :céng tái ;
jí gāng yī zuò :liè gāng ;
tiān rén yī zuò :xiān rén )
pī xiù tà ,fǔ diāo méng ,shān yuán kuàng qí yíng shì ,chuān zé yū qí hài zhǔ 。
lǘ yán pū dì ,zhōng míng dǐng shí zhī jiā ;
gě jiàn mí jīn ,qīng què huáng lóng zhī zhú 。
yún xiāo yǔ jì ,cǎi chè qū míng 。
luò xiá yǔ gū wù qí fēi ,qiū shuǐ gòng zhǎng tiān yī sè 。
yú zhōu chàng wǎn ,xiǎng qióng péng lí zhī bīn ,yàn zhèn jīng hán ,shēng duàn héng yáng zhī pǔ 。
(zhóu tōng :zhú ;
mí jīn yī zuò :mí jīn ;
yún xiāo yǔ jì ,cǎi chè qū míng yī zuò :hóng xiāo yǔ jì ,cǎi chè yún qú )
yáo jīn fǔ chàng ,yì xìng chuán fēi 。
shuǎng lài fā ér qīng fēng shēng ,xiān gē níng ér bái yún è 。
suī yuán lǜ zhú ,qì líng péng zé zhī zūn ;
yè shuǐ zhū huá ,guāng zhào lín chuān zhī bǐ 。
sì měi jù ,èr nán bìng 。
qióng dì miǎn yú zhōng tiān ,jí yú yóu yú xiá rì 。
tiān gāo dì jiǒng ,jiào yǔ zhòu zhī wú qióng ;
xìng jìn bēi lái ,shí yíng xū zhī yǒu shù 。
wàng zhǎng ān yú rì xià ,mù wú huì yú yún jiān 。
dì shì jí ér nán míng shēn ,tiān zhù gāo ér běi chén yuǎn 。
guān shān nán yuè ,shuí bēi shī lù zhī rén ;
píng shuǐ xiàng féng ,jìn shì tā xiāng zhī kè 。
huái dì hūn ér bú jiàn ,fèng xuān shì yǐ hé nián ?
(yáo jīn fǔ chàng yī zuò :yáo yín fǔ chàng )
jiē hū !shí yùn bú qí ,mìng tú duō chuǎn 。
féng táng yì lǎo ,lǐ guǎng nán fēng 。
qū jiǎ yì yú zhǎng shā ,fēi wú shèng zhǔ ;
cuàn liáng hóng yú hǎi qǔ ,qǐ fá míng shí ?
suǒ lài jun1 zǐ jiàn jī ,dá rén zhī mìng 。
lǎo dāng yì zhuàng ,níng yí bái shǒu zhī xīn ?
qióng qiě yì jiān ,bú zhuì qīng yún zhī zhì 。
zhuó tān quán ér jiào shuǎng ,chù hé zhé yǐ yóu huān 。
běi hǎi suī shē ,fú yáo kě jiē ;
dōng yú yǐ shì ,sāng yú fēi wǎn 。
mèng cháng gāo jié ,kōng yú bào guó zhī qíng ;
ruǎn jí chāng kuáng ,qǐ xiào qióng tú zhī kū !(jiàn jī yī zuò :ān pín )
bó ,sān chǐ wēi mìng ,yī jiè shū shēng 。
wú lù qǐng yīng ,děng zhōng jun1 zhī ruò guàn ;
yǒu huái tóu bǐ ,mù zōng què zhī zhǎng fēng 。
shě zān hù yú bǎi líng ,fèng chén hūn yú wàn lǐ 。
fēi xiè jiā zhī bǎo shù ,jiē mèng shì zhī fāng lín 。
tā rì qū tíng ,dāo péi lǐ duì ;
jīn zī pěng mèi ,xǐ tuō lóng mén 。
yáng yì bú féng ,fǔ líng yún ér zì xī ;
zhōng qī jì yù ,zòu liú shuǐ yǐ hé cán ?

wū hū !shèng dì bú cháng ,shèng yàn nán zài ;
lán tíng yǐ yǐ ,zǐ zé qiū xū 。
lín bié zèng yán ,xìng chéng ēn yú wěi jiàn ;
dēng gāo zuò fù ,shì suǒ wàng yú qún gōng 。
gǎn jié bǐ huái ,gōng shū duǎn yǐn ;
yī yán jun1 fù ,sì yùn jù chéng 。
qǐng sǎ pān jiāng ,gè qīng lù hǎi yún ěr :
téng wáng gāo gé lín jiāng zhǔ ,pèi yù míng luán bà gē wǔ 。

huà dòng cháo fēi nán pǔ yún ,zhū lián mù juàn xī shān yǔ 。

xián yún tán yǐng rì yōu yōu ,wù huàn xīng yí jǐ dù qiū 。

gé zhōng dì zǐ jīn hé zài ?
kǎn wài zhǎng jiāng kōng zì liú 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋相关查询

滕王阁序译文及注释

  这里是汉代的豫章郡城,如今是洪州的都督府,天上的方位属于翼,轸两星宿的分野,地上的位置连结着衡山和庐山。以三江为衣襟,以五湖为衣带、控制着楚地,连接着闽越。物类的精华,是上>…...

滕王阁序文言现象

通假字俨骖騑于上路(“俨”通“严”,整齐的样子)云销雨霁 (“销”通“消”,消散)所赖君子见机(“机”通“几”,预兆)接孟氏之芳邻 (“接”通“结”,结交)古今异义千里逢迎 (逢迎>…...

滕王阁序写作背景

滕王阁因滕王李元婴得名。李元婴是唐高祖李渊的幼子,唐太宗李世民的弟弟,骄奢淫逸,品行不端,毫无政绩可言。但他精通歌舞,善画蝴蝶,很有艺术才情。他修建滕王阁,也是为了歌舞享乐的需要。…...

滕王阁序写作特色

整体感知本文原题为《秋日登洪府滕王阁饯别序》,全文运思谋篇,都紧扣这个题目。全文共分四段,第1段(1)历叙洪都雄伟的地势、游玩的时间、珍异的物产、杰出的人才以及尊贵的宾客,紧扣题中…...

滕王阁序写作技巧

本文在构思上也有独到之处,文思缜密,层层扣题。各段衔接科学,思路清晰,由地及人,由人及景,由景及情,步步递进。全文充分发挥了骈文的特点,融对偶、声韵、用典于一炉,表现了比较丰富的内…...

滕王阁序争议

中国传承下的《滕王阁序》的各版本多是以“南昌故郡,洪都新府,星分翼轸,地接衡庐......”作为开篇,然而,在日本皇宫发现了公元707年(日本庆云四年,即滕王阁序创作后的26年)收…...

作者介绍

王勃王勃(650─676),初唐诗人。字子安,绛州龙门(今山西稷山、河津一带)人。祖父王通是著名学者。王勃少时即聪慧过人,据传六岁就会作文章,有「神童」之誉;十四岁时应举及第,授朝散郎,沛王召署府修撰。当时诸王中斗鸡之风盛行,王勃戏作《檄周王鸡》一文加以嘲讽。周王就是唐高宗的儿子、后来的中宗李显。唐高宗李治恼恨王勃「大不敬」,就将他逐出王府;王勃因此得以漫游蜀中,曾一度任虢州参军;后来又因为受牵连犯了

本文内容由网友上传(或整理自网络),转载请注明:https://www.djqxx.com.cn/juzi/219.html

相关推荐: